ЗАПИСНИК  СА  ЧЕТВРТЕ   СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

 
Седница је одржана дана 11.11.2011. године у просторијама Центра за стручно усавршавање у Кикинди са почетком у 14 часова.

Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“  проф. Иван  Ружичић, заменик председника  проф. Ирена Брајевић, председник скупштине  проф. Дејан Недић и чланови  УО  проф.Томислав Бартолић, проф. Светислав Младеновић и  проф.Радмило Прокић  Присутни су и председник актива директора основних  школа Кикинде  Витомир Радак, председник  Заједнице економских  школа Србије професор Владан Ницовић и  професор Милибор Саковић  директор Прве економске школе у Београду. Оправдано је  одсутан  професор  Стеван Давидовић. Записничар је Ирена Брајевић.

Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Припрема друге редовне Скупштине  „ДДШС“
  2. Разно.

Дневни ред је једногласно усвојен.

1. По првој тачки дневног реда председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић је обавестио присутне да је пре осам дана израђен сајт „Друштва директора школа Србије“,   који садржи све информације о раду„ДДШС“   , записнике са седница УО „ДДШС“   , кратак историјат и  активности чланова удружења, Закључке са састанака као и приступнице за директоре који желе да приступе удружењу . Известио је присутне да, према садашњим подацима „ДДШС“ броји  168 чланова, односно да се број чланова утростручио у односу на претходну годину. Подсетио је присутне да је неопходно уплатити чланарину за 2011. годину и да је износ средстава на рачуну 34 750,00 динара. Извршена је уплата израде завршног рачуна, фотографија за потребе  сајта   као и   израда сајта. Даље је предложио члановима  да узму реч у дискусији како би се  заједнички формулисале   теме , односно сачинио        дневни ред     предстојеће друге редовне скупштини „ДДШС,  дефинисао датум и место одржавања скупштине као  и  разматрање листе  учесника и гостију  који ће бити позвани.
После краће дискусије једногласно је усвојен предлог да се    друга редовна  скупштина „ДДШС“ одржи  у Београду  почетком децембра. Чланови УО „ДДШС“ из Београда и  професор Милибор Саковић   добили су задатак да до 18.11.2011.године известе председавајућег о  могућим датумима и месту, односно школи у Београду у којој ће се организовати скупштина, водећи рачуна о  материјалним  средствима којим  се тренутно располаже. Даље је усвојено да тачке дневног реда буду:  извештај о раду између две скупштине,  који ће поднети председник УО „ДДШС“, извештај надзорног одбора,   материјални положај директора, испит за лиценцу за директоре школа,   Закон о основној школи, предлог Закона о средњој школи и финансирање школе по ученику. Истакнуто је да би за  предложене теме ваљано било и да учешће узму и представници Министарства просвете и науке. Једногласно је усвојено да  се позиви за   другу скупштину „ДДШС“ доставе  представницима Министарства просвете и науке, Секретаријата за образовање, Школске управе Београда, Завода  за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за  унапређење образовања и васпитања,  представницма  синдиката и новинарима.
Распоређени су појединачни  задаци присутним члановима, како би се  почетком децембра,  успешно   реализовала    друга  редовна скупштина  „ДДШС“.

2.  По овој тачки дневног реда председник је дао реч професору  Витомиру Радаку, председнику актива директора основних  школа у Кикинди који је поздравио присутне и обећао помоћ у јачању и  институализацији  „Друштва  директора школа Србије“, као и да већ 25 година, колико је директор, чека на оснивање  удружења.

Чланови УО су предложили Скупштини да се од 1.1.2012. чланарина за "ДДШС" уплаћује преко платног списка чланова и то 0,5% месечно од нето зараде. Потребно је одлуку о томе са уписаним именом члана "ДДШС" доставити рачуноводству школе. Образац одлуке ће се налазити на сајту "ДДШС". Одлуку о овоме треба да донесу чланови на II редовној Скупштини "ДДШС".

Седница је завршена у 16 часова  и 30 минута.

 

Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић,