ЗАПИСНИК  СА  ПЕТЕ    СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

  УГ “ДДШС“

Седница је одржана дана 26.12.2011. године у просторијама Основне школе „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу  са почетком у 13 часова.

            Седници су присуствовали:  председник УО „ДДШС“  проф. Иван  Ружичић, заменик председника  проф. Ирена Брајевић, председник скупштине  проф. Дејан Недић и чланови  УО  проф. Светислав Младеновић и  проф.Радмило Прокић.  Присутни су и  председник  Заједнице економских  школа Србије професор Владан Ницовић и  професор Милибор Саковић  директор Прве економске школе у Београду. Оправдано је  одсутан  проф. Стеван Давидовић  и проф.  Томислав Бартолић.  Записничар је Ирена Брајевић.

            Констатује се да постоји довољан број чланова УО „ДДШС“ за пуноважно одлучивање.            

Седницом је председавао   председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић и предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са друге редовне Скупштине од 07.12.2011.године
  2. План рада за 2012.годину
  3. Разматрање захтева дневног листа „Пресс“
  4. Питања и предлози
  5. Разно

          Дневни ред је једногласно усвојен.

     1. Записник са друге редовне Скупштине од 07.12.2011.године  је усвојен једногласно.

      2. По другој  тачки дневног реда председник УО „ДДШС“  професор Иван  Ружичић је  изложио да се  на основу мишљења и дискусија чланова Скупштине могу се формулисати следећи закључци на основу којих се може саставити План рада за 2012.годину:

  1. Потребно је и даље да задатак Управног одбора и свих чланова Друштва буде омасовљење и повећање броја чланова. Наиме, без обзира што се број чланова Друштва у периоду између две Скупштине више него удвостручио, ради боље и лакше реализације циљева Друштва, а и да би се ефикасније показали потенцијали Друштва неопходно је и да се даље ради на повећању броја чланова. У том смислу чланови УО су добили конкретна задужења која треба да се реализују у 2012. години.
  2. Оцена свих чланова присутних на Скупштини је да по питању материјалног положаја директора и помоћника директора школа ништа није урађено од стране Министарства просвете и науке. Скупштина је донела једногласну одлуку да се додатак на плату за директоре школа мора хитно повећати са 20% на 30% и да то буде минимум наших захтева. Садашњи додатак на плате директора школа од 20% у односу на професоре је срамно мали и дестимулативан у односу на одговорности и обавезе које директори школа имају у образовном систему.
  3. Предлог је и да се Друштво директора школа Србије, у наредном периоду више бави стручним питањима, разменом искустава и конкретним предлозима како да наш образовни систем учинимо ефикаснијим, економичнијим и рационалнијим у свим његовим сегментима. Сматрамо да су директори школа најпозванији да уоче текуће проблеме у нашем, образовном систему, али и да предложе решења за те проблеме. Ово је прави начин да Друштво буде прихваћено од стране образовних институција и социјалних партнера и покаже све своје могућности.
  4. Задужује се Управни одбор да направи детаљан акциони план за 2012. годину који би укључио задужења за реализацију циљева Друштва и предлоге за евентуалне промене Статута „ДДШС“ у циљу боље организације рада.

 После дуже дискусије једногласно је усвојено да Акциони план УО „ДДШС“ треба да садржи  следеће активности:

-   Оснивање секција, односно  одржавање стручних скупова са темама рационализазије, ефикасности  и економичности образовног система у Србији, последице  и ефекте забране пушења у установама образовања и васпитања, потребе  установа за ,запосленима  који би били  распоређени као  сервисери рачунара , односно допуна фонда  часова наставника  информатике  распоређеним на пословима администратора меже   ;

-    Обавештавање свих  директора  Србије о постојању и циљевима   удружења „ДДШС“ преко постојеће мреже информисања, односно Школских управа

-     Повезивање са Друштвом директора Словеније;

-     Ажурирање базе података и праћење броја чланова;

-     Посета Новом Пазару;

3. По овој тачки дневног реда  после излагања проф. Дејана Недића и проф. Ирене Брајевић  једногласно је одлучено да се   успостави сарадња са  дневним новинама „Пресс“ укњучењем у пројекат „Стоп насиљу у школама“  као и да се  именују   проф. Дејан  Недић, проф. Милибор Саковић и проф. Ирена Брајевић,   да  заступају   удружење „Друштво директора школа Србије“ у именованом пројекту, а  по прибављеном мишљењу  УО „ДДСС“.

4. Ради повећаног обима посла због   одржавања и ажурирања података  сајта   удружења „ДДСС“.   једногласно је одлучено да се ангажује пословни секретар.

5. По петој тачки дневног реда разматрале су се  последице и ефекти на ученике    емитовањем рекламе  за „Јелен пиво „   на „Првој телевизији“. Закључено је да се  истом пропагира  употреба алкохола стављајући гледаоца ,  односно дете, у ситуацију да прави избор поклона који би желео да добије ,   књига као поклон  или   конзерва  пива  као поклон,  са нагласком да је пиво управо оно што желимо. Одлучено је да се председник УО  „ДДСС“ информише и затражи објашњења од  надлежних .

Даље је изнет пред чланове УО текст  Преднацрта стандарда компетенција који је достављен директорима школа у Београду  са   захтевом  да се директори  о Пренацрту изјасне. Проф. Ирена Брајевић је изнела да је Законом о основама система образовања и васпитања  задатак израде стандарда поверен Заводу  за вредновање квалитета образовања  и васпитања.  Даље је изјавила  да нема информације ко је израдио  Преднацрт стандарда компетенција  јер надлежна институција није а вероватно и  не би била   тако неозбиљна  у сачињавању стандарда, којим би се    провера законитости  рада директора давала   на  разматрање деци, а не судовима и правницима, као што је поступљено  у овом тексту стандарда  компетенција директора. . Одлучено је да проф. Ирена Брајевић сачини нацрт мишљења који ће се размотрити  и доставити Школској управи.

 

Седница је завршена у 15 часова  и 30 минута.

 Записничар

Ирена Брајевић

                                                                     Председник УО ДДШС

                                                                              Иван Ружичић