Стандарди компетенција директора

У периоду од 5.2. до 12.2.2012. двадесет директора основних и средњих школа, пет просветних саветника из Школских управа, и пет представника Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вреднновање квалитета образовања, боравило је у студијској посети Лондону и имало обуку о Стандардима компетенција директора.

Стандарди обухватају следеће области:

1.ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ДОКУМЕНАТА У ОБРАЗОВАЊУ

2.РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

3.ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ

4.УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА

5.ПРОМОЦИЈА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА И ДОБРОБИТИ УЧЕНИКА

6.САРАДЊА СА ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, ДРЖАВНОМ УПРАВОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

7.ИЗГРАДЊА ПАРТНЕРСТВА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

8.ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Стандарди описују главне задатке и компетенције потребне за ефикасно управљање школом.

Стандарди компетенција служе као основа за обуку директора школа, квалитетнији систем лиценцирања и ефикаснији професионални развој.

Нагласак је на улози директора као образовног лидера који је одговоран за наставу, учење и напредовање школе.

Обука се пре свега заснива на самоевалуацији, изради плана професионалног развоја и доказима који могу поткрепити индикаторе у оквиру Стандарда.Првих двадесет директора наставља обуку и треба процес лиценцирања да заврши до краја лета. Након стицања лиценце кренуло би се са обуком у којој свако из прве групе директора треба да процес обуке и самоевлуације прође са по десет директора. Основни циљ је да свих 2000 директора школа у Србији и оних који имају таквих аспирација, прођу обуку и вредновање на основу стандарда.

Поступак лиценцирања:

Самовредновање

Израда плана развоја директора

Извештај о професионалном развоју

Екстерно оцењивање

За сваки стандард неопходно је навести најмање два доказе (евиденцију да директор то стварно практикује). Процена екстерног оцењивача о испуњености услова – да ли директор испуњава све стандарде.

Евиденција: извештај о развоју, школска документација, потврда о похађаним обукама, писани коментари наставника, родитеља, ученика, представника локалне самоуправе, фотографије, видео материјал, извештаји инспекције...

Министар просвете прописаће програм обуке у складу са Стандардима компетенција директора програм испита, начин и поступак полагања испита.

Роберт Џунић